Aktualności

 

Walne Zebranie 2018

2018-04-22 20:37

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZACISZE” w Ustroniu.

 

ZAWIADAMIA

 

że w dniu 12 maja 2018 r. pod WIATĄ na działce Zarządu ROD „ZACISZE”

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego ogrodu

Początek obrad Walnego Zebrania w l terminie o godz. 1530

W przypadku braku wymaganej ilości członków Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz.   1600

Uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione są do wglądu w dniu 04.05.2018r. w godzinach 16-18   w Biurze Zarządu ROD „ZACISZE”

 

 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017r.(sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 r. wraz wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 r.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017r..
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018r.
 17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego).
 18. Uchwalenie planu pracy na 2018 r.
 19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 r.
 20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.